Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1085

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1085
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 56 от 21.12.2005 г. на Комисията по Общинска собственост и молба вх.№ 1001/4 от 07.03.2005 год. и № 94РР/542 от 02.08.2006 г., Общинският съвет Русе реши:

    1. Дава съгласие за прекратява съсобствеността  между Община Русе, Румян Михайлов Ненов и Рада Янкова Иванова чрез изкупуване частта на Община Русе от съсобствениците Румян Михайлов Ненов и Рада Янкова Иванова   в имот на ул. „Свети Георги” № 8, представляващ 122/366 кв.м. идеални части от дворно място, УПИ № І-5159 в кв. 1 /бивш имот № 5159, бивш. имот № 1 в кв.147/, на  стойност 18 300 /осемнадесет хиляди и триста/ EUR,  посочена от Комисията по общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл.36, ал.3 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и  Румян Михайлов Ненов и Рада Янкова Иванова чрез продажба дела на общината.