Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1086 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23, чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Община Русе да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

2. Община Русе дакандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)