Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1086 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, бул.“Цар Освободител” и ул. “Шипка”, в разделителната ивица с площ от 3,80 кв.м. – т. 448 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 74,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, бул.“Цар Освободител” и ул. “Петко Д. Петков”, с площ от 2,00 кв.м. – т. 542 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 40,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, намиращ се в гр. Русе, ж.к.“Здравец-изток”, ул. “Рига” и ул. “Будапеща”, обръщалото на автобуса с площ от 2,40 кв.м. – т. 1524 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 23,00 лв.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, намиращ се в гр. Русе, ул. “Доростол” и, ул. “Янтра”, с площ от 2,40 кв.м. – т. 1527 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 28,00 лв.
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, намиращ се в гр. Русе, ул. “Плиска” и ул. “Битоля”, с площ от 2,40 кв.м. – т.1528 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална наемна цена от 28,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)