Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1086 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.1337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Източна промишлена зона“ с площ 8114 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседни имоти: 63427.8.1338, 63427.8.1339, 63427.8.529, 63427.8.532, 63427.8.1143, 63427.8.1142, 63427.8.353, 63427.8.1065, 63427.8.1051, 63427.8.1066, 63427.8.537, 63427.8.1340, предмет на акт за частна общинска собственост №8094/08.08.2016 г., вписан под №66, т. 30, том 5978, дв. вх. 11263, вх. №11512 от 11.08.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 507 827,00 лева (петстотин и седем хиляди и осемстотин двадесет и седем лева), без дължими данъци и такси;
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)