Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1086

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1086
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ЗОС и  чл.20 от Наредба № 1, раздел І, чл.2, ал. 1, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2,  Общинският съвет  реши:                            
    І. Дава съгласие за продължаване срока на следните договори:
          1. Договор № 1682/ 27.07.2005г. – помещения за производство на сладкарски изделия в ж.к. “Здравец”, между бл. 15 и 16 с наемател  –  ЕТ”БЕМА – Ш – Еленка Шопова”,  месечен наем   –    118,25 лв. и  площ  –    65,16 кв.м.    
    2. Договор № 1811/10.01.2006 г. Бистро «Австралия» с наемател ЕТ «Анна Стоева», настоящ наем – 766,80 лв. /с ДДС/ и площ – 92,12 кв.м.
          ІІ.  Възлага на Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договори за наем по т.1 и т.2 с девет години / допълване до десет години /, след влизане в сила Решение на ОбС.