Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1087 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл. 2, ал. 1, т. 33, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, пл. „Свобода” №6, във фоайето пред Пленарна зала, описан в АПОС №4255 от 14.09.2004г. за поставяне на автомат за топли напитки с площ от 1,00 кв. м. и начална месечна наемна цена 71,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)