Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1087 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 8, ал. 1.9 от Учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, да придобие правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 63427.5.252 по КККР на гр. Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ №2, с площ от 974 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: квартал 713, парцел III-5002; при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 63427.5.253, 63427.5.257 и 63427.5.251 по КККР на гр. Русе, поради осъществявано от и в полза на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК 117527022, давностно владение по чл. 79, ал. 1 ЗС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)