Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1087

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1087
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10,ал.4  и чл.44 от ЗНП, чл.14, ал.7 от  ЗОС, във връзка с чл.12ал.1 и 2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства,  раздел І, чл.2, ал.1, раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 то Наредба № 2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
                             
1.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от учебна стая в  сграда  публична общинска собственост/закрито НУ “Кирил и Методий”/ – с адрес с. Просена, ул. В. Левски №27- за дрогерия.
2.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок от 3 /три/ години на част от спомагателна сграда /склад/ от сграда  публична общинска собственост ЦДГ “Чучулига” – с адрес гр. Русе, ул. Борислав №4- за склад.
3.Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицата спечелили  конкурса, цената и условията на плащането, и упълномощи   директорите на училища да сключат договори за наем.
4. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, както следва – офис в сградата на кметство с.Тетово, описан в АПОС № 4252 от 09.09.2004 г. с обща площ 39,70 кв.м., от които 29,40 кв.м. – станция и 10,30 кв.м. спомагателна площ, с базисна (начална) месечна наемна цена – 81,00 лв.
5. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка 4, след влизане в сила решение на общинския съвет и сключи договор за наем за срок от четири години с лицето спечелило търга.