Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1088 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от десет години, като клуб, на масивна едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3251.2, със застроена площ от 241 кв.м, с предназначение – сграда за образование, описана в Акт за публична общинска собственост № 7075/07.10.2013 г., с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, с начална тръжна месечна наемна цена – 102,00 лв. (сто и два лева) без включен ДДС, при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)