Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1089 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-38/22.06.2022 г. от „Агриком 83“ ЕООД чрез Георги Валентинов Стефанов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово по първи вариант на трасетата през имоти с идентификатори: ПИ 65348.68.65 и 65348.62.60 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 65348.68.173 с НТП „За местен път“ – общинска публична собственост.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)