Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1089 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде отразено допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56/ЗУТ с обект: част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, пакетирани стоки и закуски, с площ от 4,50 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев”, пред бл. „Бачо Киро”, в близост до автобусна спирка №61.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, пакетирани стоки и закуски, с площ от 4,50 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев”, пред бл. „Бачо Киро”, в близост до автобусна спирка №61 и начална месечна наемна цена 53,00лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)