Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 109 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 109
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
Утвърждава:
1. Списък №1 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1571 броя апартаменти, в т. ч. 4 броя държавна собственост, предоставени на Община Русе за безвъзмездно управление на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДС и 193 броя къщи.
2. Списък №2 за ведомствен жилищен фонд, включващ 54 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.
3. Списък №3 за резервен жилищен фонд, включващ 28 броя апартаменти и 106 броя къщи, в т. ч. 11 броя къщи държавна собственост, предоставени на Община Русе за безвъзмездно управление на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)