Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 109 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол №36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост и искане с вх.№ ОИ-04-6/19.12.2014 г., Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Ангел Илиев Атанасов, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 709/2905 квадратни метра идеални части от имот с номер 081038, начин на трайно ползване: Лозе, трасирано, землище град Мартен, община Русе, област Русе, предмет на АЧОС № 7489/31.08.2015 г., срещу заплащане на пазарната цена в размер на 750,00 лева, без включени данъци и такси Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на Ангел Илиев Атанасов.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)