Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1090 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви,
обезщетения и начети“ +136лв.
СОУ „В. Левски“ +118лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ +18лв.
§3619 „Други неданъчни приходи ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +644лв.
Всичко неданъчни приходи +780лв.
Всичко приходи държавни дейности +780лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2404 „ Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ +218 000лв.
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +180лв.
§2407 „Приходи от дивиденти“ +254 914лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +473 094лв.

Общински такси
§2715 „Общински такси за откупуване на гробни места“ +5 000лв.
Всичко Общински такси +5 000лв.

Трансфери
§6102 „Предоставени трансфери -10 000лв.
Държавна опера (-)5 000лв.
ДТ „С. Огнянов“ (-)5 000лв.
§6202 Предоставен трансфер -254 914лв.
Всичко трансфери -264914лв.
Всичко приходи местни дейности +213 180лв.
Всичко приходи по бюджета +213 960лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322„Общообразователни училища“
§1016 „Вода, горива и енергия“ +136лв.
СОУ „В. Левски“ +118лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ +18лв.
§1030 „Текущ ремонт“ ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе +644лв.
Всичко за дейност +780лв.
Всичко за функция +780лв.

Всичко разходи държавни дейности +780лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „ВиК“
§5100 „Основен ремонт“

Обект „Изработване на технически проект за отводняване на ЖП подлез
на бул. „Липник“ +19 560лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Заснемане на съществуващи участъци от колектор
„Чародейка“ гр. Русе“ +12 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Технически инвестиционен проект за възстановяване на
водопроводни отклонения за гробищни паркове“ +24 000лв

Всичко за дейност +55560лв.

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1020 „Външни услуги“ -23 990лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „ Изграждане на районно осветление около бл. „Колос“
и бл. „Копривщица“ в кв. „Родина 1“ +6 400лв.
Обект “Изграждане на районно осветление бл. „Ахелой 1“, бл. „Ахелой 2“
и ул. „Въча“ -626лв.
Обект „Изграждане на районно осветление блок „Фридрих Енгелс“ АБВГД
ЖК „Родина“ -380лв.
Обект „Изграждане на осветление в района на блокове Колос, Копривщица,
Козница планина, Лозен планина, ул. „Сакар планина“, ул. „Герлово“
ЖК „Родина“ –219лв.
Обект „Изграждане на осветление в района на ул. „Д.Дебелянов“
ЖК „Родина“ -225лв.
Обект „Изграждане на осветление блокове Шабла, Балчик, Добруджа и Каварна
ЖК „Възраждане“ -4 950лв

Всичко за дейност -23 990лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности“ -18 716лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Преустройство на специализиран автомобил MAN в автомобил MAN
с кош с хидравличен крик за вдигане “ОП „Комунални дейности“ +10 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
1.Обект „Ъглошлайф моторен за асфалт-комплект с количка“-1бр. +1 606лв.
било става
Община Русе -1бр. -3374лв. 0бр. 0лв.
ОП „Комунални дейности“ 1бр. +3374лв.+1606лв. 1бр. 4980лв.
2. Обект „Ъглошлайф моторен за асфалт“ 1бр. +1 110лв.
било става
Община Русе -1бр. -1950лв. 0бр. 0лв.
ОП „Комунални дейности“ 1бр. +1950лв.+1110лв. 1бр. 3060лв.
3. Обект „Реверсивна виброплоча /трамбовка/“ 1бр. “ОП „Комунални дейности“ +6 000лв.
Всичко за дейност 0лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

1020 „Външни услуги“ -36 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Електрически асансьор за инвалиди
-къща-музей „Баба Тонка“1бр. +23 990лв.
Всичко за дейност -12 010лв.
Всичко за функция +19 560лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – ОП „Обреден дом – Русе“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения“ +131 000лв.
§0208 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения“ +10 000лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +13 755лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +6 288лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ +3 668лв.
§1015 „Материали“ +20 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ +10 660лв.
§1020 „Външни услуги“ +13 300лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +6 199лв.
§1051 „Командировки в страната“ +1 200лв.
§1062 „Разходи за застраховки“ +3 000лв.
§1091 „Други разходи за СБКО“ +3 930лв.
Всичко за дейност +223 000лв.

Натурални показатели:
ОП „Обреден дом – Русе“ било става корекция
0100 Численост на персонала – бр. 0 47,5 +47,5

Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -10 000лв.
Всичко за дейност -10 000лв.
Всичко за функция +213 000лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“
§1030 „Текущ ремонт“ .- Община Русе – 22 592лв.
§1030 „Текущ ремонт“ – ОП „Комунални дейности“ + 22 592лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи местни дейности +232 560лв.

V. РАЗХОДИ-държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -19 560лв.
Всичко за дейност -19 560лв.
Всичко за функция -19 560лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер-дофинансиране“
§ 1051 „Командировки в страната“ +180лв.
Всичко за дейност +180лв.
Всичко за функция +180лв.

Всичко разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи -19 380лв.

Всичко разходи по бюджета +213 960лв.

VІ. Задължава директора на ОП „Комунални дейности“ да отчете направените разходи в срок до 15.11.2014г., като неизползваните средства бъдат възстановени по сметката на Община Русе.

VІІ. Приема промяна в Приложение №22 „Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2014г.“, т.ІІІ. „Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП“
„7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
7.1. ОП „Обреден дом – Русе“ Директор“

VІІІ. Приема промяна в Приложение №19 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2014г.“ – местни дейности
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ численост год. ФРЗ
ОП „Обреден дом – Русе“ 47,5бр. 131 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)