Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1090 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 33, чл. 2, ал. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като ученически бюфет, с площ от 40,00 кв. м, разположено в сутерена на триетажна, масивна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.2216.1, със застроена площ на цялата сграда – 1124,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „България“ №96, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7122/ 11.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Алеко Константинов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. (Сто и двадесет лева) без включен ДДС;
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ от 1,00 кв.м от партерния етаж на четириетажна сграда с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.1.227.1, със застроена площ на цялата сграда – 1296,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №10, предмет на АПОС №7275/ 20.06.2014 г., предоставена за управление на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, за поставяне на автомат за топли напитки, с начална тръжна месечна наемна цена – 71,00 лв. (Седемдесет и един лева) без включен ДДС;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)