Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1091 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал.3 и 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-40/05.07.2022 г. от „ПМ Инвест груп“ ООД чрез Милен Георгиев Русев, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 72357.706.42 в м. „Черкезките ясаци“, землище на с. Тетово през следните имоти: 72357.707.589 с НТП „Пасище“ и ПИ 72357.707.590 с НТП „За селскостопански, ведомствен, горски път“ и двата – общинска публична собственост по първи вариант на трасетата.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура и за изграждане на пътна връзка за срок от една година и за учредяване право на прокарване през 72357.707.589 с НТП „Пасище“.

3. Дава предварително съгласие за смяна предназначението на учасrьк с площ 320.00 кв.м. от ПИ 72357.707.590 – с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост по КККР за землището на с. Тетово, за изграждане на „пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп до ПИ 72357.706.42 в местн. „Черкезките ясаци“, собственост на възложителя „ПМ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)