Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1091 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г.- Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ“
Добавя се:
1. Радостина Димитрова Иванова – инспектор отд. „Екология“ – билети
2. Радослав Димитров Радев –инспектор по чистотата в от. „Екология“- карта
Отпада:
1. Бисер Йорданов Томов – инспектор по чистотата в от. „Екология“- карта
ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“
ОДЗ „Снежанка“ гр. Русе
Добавя се:
1. Екатерина Петрова Иванова –Директор- новоназначена- билети
Отпада:
1. Донка Здравкова Алипиева – Директор- пенсионирана- билети
ОП „Паркстрой – Русе“
Добавя се:
1. Рами Ибрахим Хюлки – работник зоопарк – до 40 бр. билети месечно
2. Джамир Абазов Идиризов – работник зоопарк – до 40 бр. билети месечно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)