Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1091 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година. Подлежащите на разпределение по реда на чл. 37и, ал. 1 – 12 от ЗСПЗЗ, за 2019 – 2020 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години. Останалите след разпределението свободни общински пасища, мери да се отдадат под наем за индивидуално ползване за срок – стопанската 2019-2020 година чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе след утвърждаване на начални тръжни цени за 2019-2020 стопанска година по реда на чл. 76, ал. 1 и 2 от същата наредба.
2. Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
3. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери, съгласно Приложение № 2.
4. Приема Годишния план за паша и задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата съгласно Приложение № 3.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)