Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1092

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1092
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

                На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

               1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.26 от ПМС 14/31.01 2006 г, както следва:
              Общинска администрация
 –  отдел „Здравеопазване, социална политика и спортни дейности”-  ИСКРА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА – главен експерт – билети, считано от 01.09.2006 година.
– сектор „ Управление на собствеността, снабдяване и ведомствен транспорт”  ПЕНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА – технически сътрудник – домакин – билети за 2006 година.
– звено „ Почивно дело”  – почивна база „Царево” за перода от 01.06. до 30.09.2006 година – билети за  ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА – домакин и  НЕДКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – общ работник.
Функция “Образование”
ЦДГ  „Чучулига
ПЕНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА – счетоводител  – билети, считано от 01.07.2006 г.
ОДЗ „Р.Княгиня”  Мартен и ЦДГ „Щастливо детство” – Сандрово
СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА БОНЕВА – счетоводител – билети назначена в двете детски заведения на 0.5 щ.бр., считано от 08.05.2006 г.
ОУ  „П.К.Яворов”
МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ – главен счетоводител – билети, считано от 01.06.2006 г.