Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1092

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да отпадне т.4.3 от Договор от 15.10.2008 г. между акционерите в „ЕГГЕД Русе” АД и Приложение № 3 към него, считано от 01.01.2011 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише анекс към Договор от 15.10.2008 г. между акционерите в „ЕГГЕД Русе” АД, съгласно т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)