Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1093 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за хора с психически разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.06.2015 г.
2. Определя за дейността на „Център за настаняване от семеен тип“ за хора с психически разстройства имот публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, предмет на АОС № 5332/29.01.2008 г., в част от сградата, а именно: сутерен, първи етаж, входно фоайе, втори и трети етаж.
3. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за хора с психически разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, делегирана държавна дейност, с капацитет 8 места, считано от 01.06.2015 г.
4. Определя за дейността на Наблюдаваното жилище за хора с психически разстройства имот публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, предмет на АОС № 5332/29.01.2008 г., в част от сградата, а именно: сутерен, първи етаж, четвърти мансарден етаж.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за разкриване на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип” за хора с психични разстройства с капацитет 15 места и „Наблюдавано жилище“ за хора с психични разстройства“ с капацитет 8 места в гр. Русе, ул. „Доростол“ № 34, като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)