Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1093

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.52, ал.3, ал.4 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Увеличава числения състав на ОП „АРТ” с 4 (четири) щатни бройки на длъжност „обслужване на допълнителни дейности” от 16 на 20 (двадесет) бройки, съгласно Приложение 1, неотменна част от Правилника на ОП „АРТ”.
2. Дава съгласие в бюджета на Община Русе за 2011 г. да бъде завишен фонд „Работна заплата” на ОП”Арт” с 29 500 (двадесет и девет хиляди и петстотин) лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)