Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1094

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1094
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.15 от Наредба №9, Общинският съвет   реши:

    1. Дава съгласие за сключване на договор между “Паркстрой” ЕООД и “Общинска банка” АД за издаване на банкова гаранция и стенд-бай кредит към него за стойност 43 333 лева за обезпечаване изпълнението на договор за обществена поръчка №ЗОП-13 от 07.09.2006 г.
    2. Дава съгласие за обезпечаване на договор за издаване банкова гаранция и стенд-бай кредит към него с краткотрайни материални активи на “Паркстрой” ЕООД (материали, стоки, незавършено производство) с балансова стойност до 90 000 лева и бъдещи вземания по договор за обществена поръчка №ЗОП-13/07.09.2006 г. с Община Русе.