Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1095 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1030 „Текущ ремонт“ +700 000лв.
Км. Мартен 104 000лв.
Км. Николово 98 000лв.
Км. Тетово 57 000лв.
Км. Червена вода 57 000лв.
Км. Басарбово 57 000лв.
Км. Бъзън 47 000лв.
Км. Сандрово 47 000лв.
Км. Ново село 47 000лв.
Км. Семерджиево 47 000лв.
Км. Хотанца 47 000лв.
Км. Просена 45 000лв.
Км. Ястребово 27 000лв.
Община Русе 20 000лв.
/за улиците на км. Долно Абланово/
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -700 000лв.
Община Русе -700 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи местни дейности: 0лв.
Всичко разходи по бюджета 0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)