Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1095

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1095
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение на ОбС Русе № 1035, прието с Протокол № 49/30.06.2006 г., общинският съвет реши:

        1. В срок до 30.10.2006 г. комисията, назначена със Заповед № РД01/3781/07.08.2006 г. на Кмета на Община Русе, да предложи на Кмета на Община Русе варианти за задания за обществени поръчки за дейностите:
    а/ Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на град Русе
    б/ Поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване на територията на град Русе,
    или за обединяване на двете дейности в една поръчка.
    При подготовката на заданията комисията да се съобрази с изискванията и условията, определени в т.5 на Решение на Общински съвет Русе № 1035, прието с Протокол № 49/30.06.2006 г.”