Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1095

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.5, чл.22, ал.1, чл.23, ал.1 и чл.24 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира за управител на „Паркстрой” ЕООД инж. Камен Иванов Каменаров, за срок от три години, считано от 01.01.2011 г.
2. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)