Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1096

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.71а, ал.1 и ал.4 от Закона за управление на отпадъците, чл.3, ал.3, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци, Общинският съвет реши:

1. Определя размер на отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на клетка 1 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан в размер на 3,50 лв./тон депониран отпадък в клетката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)