Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1097 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, чл.18 от ЗОЗЗ и искане с вх.№УТ-27-28/10.06.14 от Мария Пламенова Пеевска, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“;
3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на замеделска земя за жилищни нужди за поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“;
4. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)