Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1097 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта за обект: „Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в гр. Русе“ гр. Русе, община Русе, и одобрява проекта за „Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в гр. Русе“, гр. Русе, община Русе, находящ се на ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2, в сграда с идентификатор 63427.7.771.4 със застроена площ 66 кв.м и сграда с идентификатор 63427.7.771.5 със застроена площ от 496 кв.м, описани в АЧОС №8096/12.08.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)