Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1097

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.т.6 и 7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2011 г.:
1.1.Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2011 г. в размер на 12 780 215 лв., съгласно Приложение 1, от които 8 233 476 лв. разпределени по дейности и населени места в Приложение 1а за определяне годишния размер на такса битови отпадъци за 2011 г.и 4 556 469 лв. от преходния остатък от 2010 г.
1.2. Очакваните приходи за извършване на услугите по Приложение 1а, за 2011 г. да се определят на следната база:
Приходи от ТБО за 2011 год.:
Облог за ФЛ 2 535 347 лв.
Облог за ЮЛ 6 806 148 лв. 9 341 495 лв.
Недобор (от минали години) 1 501 100 лв.
Приходи от ТБО за 2011 г. при 80% събираемост 7 473 196 лв.
Приходи от недобор ТБО при 50% събираемост 750 550 лв.
ОБЩО : 8 223 746 лв.

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2011 г., както следва:
2.1. За имоти, намиращи се в районите, в които общината е организирала: събиране и извозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и обезвреждане на битовите отпадъци в депо – на база данъчна оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на фирми в промили, съгласно Приложение 2.
2.2. За имотите на: ТПКИ „Прогрес”, „Тих труд” ЕООД-Русе и „УСПЕХ ЕРЛТЕХ ССБ” ЕООД, където работят хора с физически и сензорни увреждания и имотите на религиозните общности и институции, вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията, се събира такса в размер на 2,5 промила от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имота в т.ч.:
– за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,9 промила,
– за обществена хигиена – 1,3 промила
– за обезвреждане на битови отпадъци – 0,3 промила.
2.2.1. За жилищните имоти собственост на Община Русе се събира такса в размер на 1,2 промила.
2.3. За имоти на граждани и имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчната оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на фирми, съгласно Приложение 2, кол. 5.
2.4. За имотите, за които е подадена декларация по чл. 16, ал. 5, от Наредба 16 на ОбС-Русе се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчна оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на фирми, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 2, кол.5.
2.5. Според количеството на битовите отпадъци за лицата подали декларации по чл.16, ал. 1 от Наредба 16 на ОбС-Русе до 30.11.2010 г. – сбора от т.т. 2.5.1. и 2.5.2., както следва:
2.5.1. Годишна такса в левове за 1 брой деклариран съд за битови отпадъци:
– гр. Русе:
Вид на съда Стойност, лв.
Бургаски контейнер 4,2 м3 3 200
„Бобър” 1,1 м3 2 515
Пластмасова кофа 0,240 м3 366

– кв. Средна кула, кв. Долапите, , Чифлика, гр. Мартен, с. Николово, с. Червена вода, с. Тетово, с. Ново село, с. Басарбово, с. Семерджиево, с. Сандрово, с. Хотанца, с. Просена, с. Ястребово, с. Долно Абланово:
Вид на съда Стойност, лв.
„Бобър” 1,1 м3 378
Пластмасова кофа 0,120 м3 49

– с. Бъзън:
Вид на съда Стойност, лв.
„Бобър” 1,1 м3 892
Пластмасова кофа 0,120 м3 97

– с.о. ДЗС:
Вид на съда Стойност, лв.
„Бобър” 1,1 м3 838
Пластмасова кофа 0,120 м3 92

и,
2.5.2. Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчна оценка за имоти на граждани и по-високата от отчетната стойност и
данъчната оценка, съгласно ЗМДТ за имоти на фирми, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 2, кол.5.
3. Продължава дейността на звено “Контрол” от 6 бр. щатна численост:
– Младши специалист – Контрольор – 6 броя, на трудов договор.
Задължава Кмета на Община Русе да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2011 г. на Община Русе по съответните параграфи (в рамките на 47 700 лв.).
4. Продължава дейността на „Изпълнител-общ работник” по трудов договор в кметствата на територията на Община Русе и кв. „Средна кула” и кв. „Долапите” – 15 бр. щатна численост.
Задължава Кмета на Община Русе да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2011 г. по съответните параграфи (в рамките на 90 000 лв., по 6 000 лв. на работник).
5. Създава и утвърждава щат за „Тракторист” на трудов договор в кметство Бъзън -1бр. щатна численост.
Задължава кмета на Община Русе да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета на Община Русе за 2011 г. по съответните параграфи (в рамките на 6 000 лв.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!