Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1098 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, чл.18 от ЗОЗЗ и искане с вх.№УТ-27-23/02.06.14 от Стойко Здравков Анев, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе;
3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на замеделска земя за жилищни нужди за поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе;
4. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)