Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1098 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (петък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за посочените ден, час и място.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по т.1 от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (петък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 20.12.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, както следва:

1. Приемане на Допълнително споразумение № 2 към Договора, с което страните се споразумяха за следното:

„§ 1. В чл. 7.2., буква (е) от Договора, думите „с общ размер на финансиране не повече от 134000000 (словом: сто тридесет и четири милиона) лева с ДДС, включително собствено участие и недопустими разходи.“

се заменят с думите „с общ размер на финансиране не повече от 135000000 (словом: сто тридесет и пет милиона) лева с ДДС, включително собствено участие и недопустими разходи.“

„§ 2. Настоящото допълнително споразумение № 2 става неразделена част от Договора, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 25.01.2019 г.“

„§ 3. Всички останали клаузи на Договора и приложенията към него остават непроменени.“

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 16.12.2022 г. (петък) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 20.012.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)