Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1098 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Общински съвет – Русе реши:

Приема изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общински училища на територията на град Русе, както следва:

§1. В член 4 ал.1 думите „1 март“ се заменят с „31 януари“;
§2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 9 става ал.1.
2. Добавя се ал.2 със следното съдържание: „Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по чл. 10 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето“.
§3. В чл.10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „първа група“ тирето се заличава и се поставя двоеточие;
2. Създава се подточка 1.1. с текста на досегашната точка 1;
3. Допълва се подточка 1.2 със следното съдържание: „Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес“.
§4. В чл.10, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „на“ се заменя със „с един или“;
2. В т. 3 след думата „семейството“ се допълва текстът „над 12-годишна възраст“.
3. Допълва се нова т. 5 със следното съдържание: „дете от семейство с повече от две деца – 20 точки“.
4. Досегашната т. 5 става т.6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)