Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1098

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1098
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, общинският съвет реши:

Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на РАДОСЛАВ ЕМИЛИЯНОВ ПОМЕТКОВ, ЕГН 9801045303.
Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.