Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1098

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 10а, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:
§ 1 В чл. 1:
1. Създава се нова т. 7 – „7. туристически данък;”,
2. досегашната т. 7 става т. 8
§ 2 В чл. 5, ал. 2 думите „По реда на ДОПК” се отменят и се добавя „Принудителното събиране се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
§ 3 В чл. 7, ал. 4 се отменя
§ 4 в чл. 8:
1. В ал. 2 накрая се добавя текста „или съответната част от него”.
2. Създава се нова ал. 5 с текст: „За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“
§ 5 В чл. 11 текста се изменя и допълва:
1. „ал. 1 Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.“.
2. „Алинея 2 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“
§ 6 В чл. 15:
1. В ал. 1 думите „и жилищните имоти на предприятия” се отменят;
2. В ал. 2 числото „1.5” се заменя с „1.3” и думите в скоби„/отчетна стойност/” се отменят.
§ 7 В чл. 17 ал. 1 се изменя на: „Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2.”
§ 8 В чл. 18 се създава нова ал. 3: „Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”
§ 9 В чл. 20 думите „и чл. 17” се отменят.
§ 10 В чл. 41, ал.12 след „шейни” се добавя „и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата”.
§ 11 В чл. 46:
1. ал. 1 се изменя: на: „Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“.
2. Създава се нова ал. 3:„Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ”.
§ 12 В чл. 52, ал. 1, т. 2 се изменя на: „физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;“.
§ 13 В Приложение № 1 към чл. 56, в т. 21 след думата „видеокасети” се добавя „или записи на електронен носител”.
§ 14 В глава втора се създава нов „раздел VI Туристически данък”:

раздел VI
Туристически данък
Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58 (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:
1. Категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 0,70 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал. 1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.”
Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.“

В преходните и заключителни разпоредби се създава нов:
§ 10 (1) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
(2) Декларацията по 57, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)