Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1099 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и Протокол № 15/25.06.2014г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план на техническата инфраструктура – Външно водопроводно отклонение до ПИ 63427.299.23 в местност „Саръ баир”, землище на кв. Средна кула, град Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)