Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1099 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 30а от ППЗНИ, Общинският съвет – Русе реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“ с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Слатина“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, при граници и съседни имоти: 63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 63427.84.37, 63427.85.37., предмет на Акт за частна общинска собственост №10543/10.08.2022 г., вписан под №99, том 30, дв. вх. 10240, н. д. 6205, , вх. рег. №10553 от 18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, по реда на ЗНИ и на ППЗНИ, с прогнозен приход от продажбата в размер 77 796, 50 лева (седемдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки), без данъци и такси.

2. Дава съгласие да се извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.85.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 2 115 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Слатина“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, при граници и съседни имоти: 63427.85.41, 63427.85.51, 63427.85.38, 63427.84.37, 63427.85.37, предмет на Акт за частна общинска собственост №10543/10.08.2022 г., вписан под №99, том 30, дв. вх. 10240, н. д. 6205, , вх. рег. №10553 от 18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с продажна цена в размер на 77 796, 50 лева (седемдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки), без дължими данъци и такси, които са сметка на инвеститора купувач, в полза на ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД с ЕИК 200292065, като инвеститор, получил Сертификат за инвестиция Клас А № А-246 от 15.11.2022 година, издаден от министъра на иновациите и растежа на Република България по реда на ЗНИ и ППЗНИ.

3. Кмета на Община Русе да оправомощи длъжностни лица, които да проведат преговори с инвеститора по точка 2 от настоящото решение за сключване на договор за продажба на ПИ 63427.85.50 съобразно чл. 31, ал. 1 и 2 от ППЗНИ. При успешно провеждане на преговорите кмета на Община Русе да сключи договор за продажба на посочения в т. 1 имот с инвеститора ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД при спазване изискванията на ЗНИ и ППЗНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)