Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1099 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – Русе реши:

1. Отменя Правилника на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата, приет с Решение № 464, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. на Общински съвет Русе.
2. Приема Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

П Р А В И Л Н И К
НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА И ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1) Настоящият правилник урежда реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития чрез бюджета на Община Русе.
(2) Бюджетът на Програма „Култура“ се определя ежегодно с приемането на бюджета на Община Русе за съответната календарна година.
Чл.2. Организационно-административното обслужване на Програма „Култура“ се извършва от отдел „Култура” на Община Русе. Програмата има за цел да подкрепя, стимулира и ускори развитието на културния процес на територията на Община Русе като:
1. насърчава културното многообразие;
2.насърчава развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;
3. осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на общественото доверие към културните оператори, функциониращи на територията на Община Русе;
4. стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;
5. стимулира въвеждането на съвременни образователни практики в областта на културата и изкуствата, насочени към развитието на аудиторията;
6. стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;
7. създава условия за развитие на творческите индустрии;
8. съдейства за социализацията на културно-историческото наследство на региона;
9. стимулира създаването на интегриран туристически продукт на базата на културното многообразие на региона;
10. насърчава международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;
11. създава условия за синхронизиране на общинската културна политика с европейската практика и стандарти.
Чл.3.(1) Програмата подкрепя проекти, които се изпълняват на територията на Община Русе в следните основни направления:
1. Международни фестивали в областта на изкуствата – до 12 000 лева;
2. Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата – до 3 000 лева;
(2) Програмата подкрепя и предложения в различни области на културата и изкуството по гл. IV – до 3 000 лв., и до изчерпване на финансовия ресурс;
(3) Програмата не подкрепя проекти, които:
1. не се изпълняват на територията на Община Русе;
2. са с неуредени права съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
3. нарушават човешките права, подбуждат конфликти и противопоставяне, създават или подпомагат негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа, или насърчават езика на омразата;
4. допускат дискриминация;
5. включват дейности, свързани с политически партии и интереси;
6. кандидатстват за финансиране, което представлява неправомерна или несъвместима държавна помощ.
Чл.4. Всички проектни предложения следва да отговарят на обявените в чл. 2 цели на програмата и да съответстват на поне една от следните тематични области:
1. Проекти в областта на изпълнителските изкуства (театър, музика, танц);
2. Проекти в областта на съвременните визуални изкуства, архитектурата и дизайна;
3. Проекти в областта на литературата;
4. Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
5. Мобилност на артисти и продукции и международен културен обмен;
6. Резидентни проекти, свързани с творчески престой;
7. Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;
8. Изследване и социализация на културното наследство;
9. Развитие на алтернативни пространства за култура;
10. Популяризиране на Русе като значим културен център.
Чл.5.(1) Програмата финансира следните дейности:
1. създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2. организация на фестивали и конкурси в областта на изкуствата и културата;
3. образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
4. научни изследвания в областта на културата и изкуствата;
5. въвеждане на експериментални/иновативни форми на културна дейност;
6. промотиране на културен продукт;
7. промотиране на възможностите на град Русе като културен център;
8. проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
9. създаване на интегриран туристически продукт на основата на културното многообразие на града и региона;
10. международна културна дейност;
11. стимулиране на любителското изкуство.
(2) Проектите се финансират по следния ред:
1. Проекти, при които дейностите по ал. 1 имат нестопански характер се разглеждат, оценяват и финансират по реда на Глава II;
2. Проекти, при които дейностите по ал. 1 имат както стопански така и нестопански характер, се разглеждат, оценяват и финансират по реда и при условията на Глава III;
3. Проекти, при които дейностите по ал. 1 имат изцяло стопански характер, и не отговарят на условията на Глава ІІІ, се разглеждат, оценяват и финансират по реда на Глава IV.
(3) Програмата не финансира:
1. Проекти, които предвиждат финансиране на дейности, представляващи стопанска дейност, с изключение на случаите по глава III и глава IV.
2. разходи, които представляват възстановим ДДС, съгласно Закона за ДДС;
3. индивидуални проекти за обучение и специализация извън град Русе и/или стипендии;
4. организации, които не са отчели проектите, финансирани от предходни сесии, съгласно изискванията на програмата;
5. закупуване на дълготрайни материални активи, закупуване на оборудване и представителни разходи (разходи за коктейли, кафе-паузи, подаръци и пр.);
6. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
7. банкови такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
8. проекти, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Русе;
9. разходи, направени преди сключването на договора за реализацията на проекта;
10. административни разходи – телефон, ел. енергия, вода и други консумативи, свързани с ползване на офис.
Чл.6.(1) За финансиране на проекти в областта на културата и изкуствата могат да кандидатстват следните организации:
1. Културни организации, регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите със седалище на територията на Община Русе.
2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование.
3. Структури на Община Русе в областта на културата и изкуството.
(2) За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата” могат да кандидатстват и организации, чиято регистрация не е на територията на Община Русе.
Чл.7. В конкурса не могат да участват кандидати или партньори по чл. 6, ал. 1, които:
1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
2. са в ликвидация;
3. не са изпълнили условия по предходно финансиране от общината;
4. са подпомагани за същия проект или за част от него по други програми на Община Русе;
5. имат ликвидни и изискуеми частноправни задължения към държавата и общината;
6. извършват изцяло стопанска дейност по проекта.

ГЛАВА II
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ БЕЗ СТОПАНСКО ЕСТЕСТВО
Раздел І
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.8.(1) По реда на тази глава се финансират проектни предложения, резултатите, от които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто общественополезна и културна цел, и чието естество е нестопанско.
(2) Финансирането по реда на тази глава се осъществява, като се подпомагат само нестопански дейности на организациите, които организационно и счетоводно са отделени от стопанските дейности, ако се извършват такива.
(3) Ако проектът обхваща финансиране на дейности, които организационно и счетоводно не са отделени от стопанските дейности на кандидата, проектът се финансира по реда на Глава III или IV.
Чл.9.(1) Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс и класиране на проектните предложения.
(2) Конкурсът се обявява ежегодно със заповед на кмета на общината в едномесечен срок от влизането в сила на решението за приемане на бюджета на община Русе.
Чл.10. Конкурсът се обявява публично чрез медиите (поне в един русенски ежедневник) и на интернет страницата на Общината, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за представяне на проектните предложения.
Чл.11. Максималните суми за финансиране на едно проектно предложение се определят както следва:
1. За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата“ – до 12 000 лв.
2. За направление „Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ – до 3 000 лв.
Чл.12.(1) Всяка кандидатстваща организация се задължава да осигури за проектното си предложение не по-малко от 30% собствено финансиране (собствени финансови средства).
(2) Кандидат, чието предложение не съответства на това условие ще бъде отстранен от по-нататъшно разглеждане и класиране.
Чл.13. Програмата финансира не по-малко от 80% от заявената във формуляра за кандидатстване искана сума на всяко класирано за финансиране проектно предложение.
Чл.14.(1) По тази глава се финансират проекти, които включват разходи само за нестопански дейности, като:
1. възнаграждения на творчески екипи по реализацията на проекта за труд, положен само във връзка с финансираната по проекта дейност на кандидата или партньора;
2. организиране на събития без генериране на приходи от такси/билети;
3. разходи за извършване на научни изследвания в областта на изкуството и културата, когато резултатите от тези дейности са общодостъпни и се предоставят за общо ползване без заплащане;
4. разходи за проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, при условие, че достъпът до обектите е отворен и безплатен;
(2) За да бъдат признати за допустими, разходите за осъществяването на проектите следва да отговарят на следните изисквания, доказани и във финалния отчет по проекта:
1. Да са извършени по време на изпълнението на проекта в рамките на договорения срок – след датата на сключване на договора и преди изтичане срока на действието му;
2. Да са обвързани с предмета на сключения договор и да съответстват на одобрения бюджет за изпълнението на проекта;
3. Да са придружени със заверени копия на разходооправдателни документи (и/или други счетоводни документи) съгласно националното законодателство, както и с друга документация, доказваща получаване на стоки и/или услуги;
4. Да отговаря на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство и Закона за счетоводството;
5. Разходите да са извършени от външни за кандидата лица, избрани по реда на ЗОП – ако кандидатът попада в дефиницията на „публично-правна организация“ по ЗОП или на пазарни нива, което се доказва чрез представяне на копия от оферти на доставчици (не по-малко от 3 бр.), връзка към електронен каталог, копие от продуктов каталог и др;
6. Разходите се считат за възникнали, когато стойността им е фактурирана и предметът е доставен (в случай на стоки) или изпълнен (в случай на услуги);
7. Разходите са отчетени в срок до 1 месец от приключването на срока на изпълнение, но не по-късно от 10 декември на текущата година.
(3) При неизпълнени дейности извършените разходи се считат за недопустими и следва да се възстановят.
Чл.15. Организациите могат да кандидатстват в една сесия с по един проект по едно от двете направления на програмата съгл. чл.3, ал.1 от Правилника.
Чл.16. Проектните предложения следва да предвиждат мерки за публичност на проекта (пресконференции, публикации и др.), а при реализация – да се отбелязва задължително във всички случаи и по подходящ начин, че проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.
Раздел II
ДОКУМЕНТИ, РЕД И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл.17. Пакетът от документи по програмата се публикува и може да бъде изтеглен от интернет–страницата на Община Русе и включва както следва:
1. Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата;
2. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
3. Формуляр за бюджет (Приложение 2);
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Карта с критерии за оценка на проектните предложения (Приложение 4);
6. Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5).
Чл.18. Кандидатстващите за финансиране организации представят документи както следва:
(1) За проекти в направление „Международни фестивали”:
1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
3. Приложени оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от хонорари по реализацията на проекта;
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Автобиография на ръководителя на проекта;
6. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
7. Приложения: по 1 пакет рекламни материали от последните 3 (три) издания на фестивала (афиш, диплян, каталог и др. по преценка на кандидата);
8. Декларация от представляващия кандидата, извършващ стопанска дейност за съгласие за водене на отделни счетоводни записвания за средствата получени по програмата (ако е приложимо);
9. Декларация за прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай че кандидатът се явява публично-правна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП или че ще разходва финансирането по прозрачни и конкуренти правила, ако не попада в обхвата на ЗОП;
10. Удостоверение за банкова сметка.
(2) За проекти в направление „Малки творчески проекти“:
1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
3. Приложени оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от хонорари по реализацията на проекта;
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Автобиография на ръководителя на проекта;
6. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
7. Проектните предложения за издателска дейност се придружават от минимум 2 (две) рецензии на професионалисти/независими експерти в съответната област;
8. Декларация от представляващия кандидата, извършващ стопанска дейност за съгласие за водене на отделни счетоводни записвания за средствата, получени по програмата (ако е приложимо);
9. Декларация за прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай че кандидатът се явява публично-правна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП или че ще разходва финансирането по прозрачни и конкурентни правила, ако не попада в обхвата на ЗОП;
10. Удостоверение за банкова сметка.
Чл.19. Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на Община Русе, комплектовани в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител, в запечатан плик с четливо изписано името на кандидата и наименованието на проектното предложение.

Раздел ІII
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл.20. Проектите се разглеждат на два етапа както следва:
1. Проверка за административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложение;
2. Оценяване и класиране на проектните предложения по същество.
Чл.21. (1) Установяването на административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение се извършва от работна комисия, назначена от кмета на Община Русе, в състав: двама представители на Дирекция „Култура и образование”, един юрист, един счетоводител и един член на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС – Русе.
(2) На кандидатите или участниците по отношение, на които е установено административно несъответствие, изразяващо се в липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, се предоставя възможност да представят в деловодството на Община Русе нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация в срок от 3 работни дни, за което те се уведомяват писмено. Неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция.
(3) Ако тази информация не бъде предоставена в определения срок, проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
(4) След изтичане на срока за отстраняване на административните несъответствия, Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение и го предоставя на комисията по ал. 5.
(5) Допускането, оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, в състав: трима служители на Общинска администрация, съставът на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС, един външен експерт, предложен от ресорния заместник-кмет, и един резервен член.
Чл.22. Комисията по чл.21, ал. 5 заседава не по-късно от 7 (седем) дни след изтичане на последния срок за отстраняване на несъответствия по чл. 21, ал.1 при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл.23.(1) Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато има частен интерес от разглежданото проектно предложение. Членовете на комисията, които са си направили самоотвод нямат право да участват в обсъждането и класирането. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на комисията, като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.
Чл.24. Комисията оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в Картата за оценка на проектните предложения, както следва:
1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;
2. Съответствие с правилата за държавни помощи;
3. Финансов, технически и административен капацитет на кандидатстващата организация;
4. Съответствие на проектното предложение със съдържанието на Програма „Култура“;
5. Оригиналност и иновативност;
6. Творческа и социална ефективност;
7. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
8. Оценка на бюджета – законосъобразност, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите; Всеки разход, посочен в бюджета е обоснован чрез представяне на документи за пазарните нива, например чрез копия от оферти на доставчици (3 бр.), връзка към електронен каталог, копие от продуктов каталог и др.
9. Устойчивост на резултатите.
Чл.25. Комисията изготвя протокол с резултатите от оценяването на проектните предложения на база критериите, описани в чл. 24 от правилника;
Чл.26. При установено несъответствие на проектното предложение с разписаните по Раздел I от Картата за оценка на проектните предложения критерии (Проверка за административно съответствие и допустимост) проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
Чл.27. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред до изчерпване на отпуснатите по съответното направление средства.
Чл.28. В срок до 5 (пет) дни от заседанието на комисията, същата представя на Кмета на Община Русе протокола с класирането на проектните предложения, съдържащ и предложение за финансиране на класираните от комисията проекти в рамките на определените по бюджет средства.
Чл.29. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на интернет-страницата на Общината.
Чл.30. В срок до 10 (десет) дни от обявяване на резултатите на интернет-страницата на Община Русе всеки кандидат може да получи копие от Картата за оценка на своето проектно предложение.
Чл.31. Кметът на Община Русе издава заповед за сключване на договори с организациите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, в десетдневен срок от утвърждаване на протокола.
Чл.32. В хода на реализация на финансирания проект се допуска до 10% превишаване на определен вид разход за сметка на друг разход само ако същото е мотивирано и обосновано в отчета на проекта. Всички разходи, направени над предварително обявените в размер над допустимите 10% са за сметка на кандидата и същите се възстановяват на Община Русе.
Чл.33. Всички продукти, закупени или произведени от получилата финансиране организация, остават негова собственост, освен ако в договора не е уговорено друго.

Раздел IV
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Чл.34. Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Община Русе, като одобреното проектно предложение и неговият бюджет са неразделна част от договора.
Чл.35. Организацията изпълнител е длъжна да спази следните условия:
1. Да осъществи цялостното изпълнение на проекта, съгласно одобрения проект и бюджет;
2. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на комисията по чл. 36;
3. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
4. Да води отделни счетоводни записвания за дейностите, финансирани по проекта;
5. Финансираната организация се задължава да предостави всички документи, доказващи разходването на предоставеното финансиране, включително документи за провеждане на процедури по ЗОП или конкурентен подбор, фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на участници в мероприятия, снимки от проведени фестивали и други културни прояви и доказателство за броя на участниците и др. документи за доказване реалното извършване на разходите по искане на община Русе.
6. Финансираната организация се задължава да използва финансирането на дейности при спазване на ЗОП или условията за доказване на пазарна цена, чрез три ценови оферти.
7. Финансираната организация се задължава при установено нарушение на някое от горните, да възстанови неправомерно разходваните средства, ведно с лихвите, начислени от датата на подписване на договор за финансиране.
8. Финансираната организация се задължава да провежда финансираните дейности, без да генерира приходи от събиране на такси за участие или билети, предоставяне на рекламна площ и др. Ако след изпълнение на проекта, се установи, че организацията е генерирала приходи от дейностите, финансирани по проекта от Община Русе, същата се задължава да възстанови на Община Русе отпуснатите средства.
Чл.36. Текущият мониторинг и контролът по изпълнението и отчитането на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация.
Чл.37. След реализацията на проекта финансираната страна се задължава да отчете в едномесечен срок след приключването на проекта, но не по-късно от 10 декември на текущата година, финансирания от Общината проект, като попълни надлежно Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5), съдържащ необходимите съдържателни, технически и финансови данни за реализацията на проекта и придружен със заверени копия от оригиналните разплащателни документи в 2 (два) екземпляра и 1 копие на електронен носител.
Чл.38. Комисията по чл. 36 изготвя протокол от заседанието си, който се утвърждава от кмета на Община Русе.
Чл.39. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл. 35 и чл. 37 от настоящия Правилник, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, преведените от Общината средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

ГЛАВА III
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Раздел І
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.40. (1) По реда на тази глава се финансират проектни предложения, при които самите финансирани дейности, могат да представляват стопанска дейност, поради факта, че предвиждат реализиране на приходи от такси/билети, събирани от посетители или ползватели, или чрез предоставяне на други услуги срещу заплащане.
(2) Ако проектът предвижда финансиране на дейности, които освен нестопанските дейности, включват и такива, които са стопански по характера си, но тези дейности се осъществяват:
1. от външни за бенефициента лица чрез сключване на договори при пазарни и конкурентни условия и;
2. приходите от тези дейности покриват само разходите на бенефициента, не водят до генериране на печалба и не остават в полза на бенефициента, проектът се финансира в условията на липса на държавна помощ.
(3) В случай, че проектът не отговаря на условията за финансиране, описани в Глава II или Глава III от настоящия правилник средствата се отпускат при условията на минимална помощ, до размера, определен в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, Условията за финансиране са регламентирани в Глава ІV и Приложение №6.
Чл.41. (1) Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс и класиране на проектните предложения.
(2) Конкурсът се обявява ежегодно със заповед на кмета на общината в едномесечен срок от влизането в сила на решението за приемане на бюджета на община Русе.
Чл.42. Конкурсът се обявява публично чрез медиите (поне в един русенски ежедневник) и на интернет страницата на Общината, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за представяне на проектните предложения.
Чл.43. Максималните суми за финансиране на едно проектно предложение се определят както следва:
1. За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата“ – до 12 000 лв.
2. За направление „Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ – до 3 000 лв.
Чл.44. Всяка кандидатстваща организация се задължава да осигури за проектното си предложение не по-малко от 30% собствено финансиране (собствени финансови средства). Кандидат, чието предложение не съответства на това условие ще бъде отстранен от по-нататъшно разглеждане и класиране.
Чл.45. Програмата финансира не по-малко от 80% от заявената във формуляра за кандидатстване искана сума на всяко класирано за финансиране проектно предложение.
Чл.46. (1) По програмата се финансират разходи за:
1. възнаграждения на творчески екипи по реализацията на проекта за труд, положен само във връзка с финансираната по проекта дейност на кандидата или партньора;
2. организиране на събития с генериране на приходи от такси/билети.;
3. изработване на рекламни и информационни материали – печатни, на CD/DVD;
4. отпечатване на издания, без вестници и списания с комерсиална цел;
5.мерки за информация и публичност на проекта (пресконференции, публикации и др.)
6. закупуване на материали и консумативи;
7. транспортни и командировъчни разходи;
8. наем на зали и оборудване;
9. други, присъщи за реализацията на проекта разходи.
(2) Финансирането за проектите, за които се установява, че същото може да представлява държавна помощ, се предоставя в условията на минимална помощ, при спазване на условията и реда на чл. 32 от Закона за държавните помощи и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, ОВ L 352 от 24.12.2013 г., както и критериите и условията на Приложение №6.
(3) За да бъдат признати за допустими, разходите за осъществяването на проектите следва да отговарят на следните изисквания, доказани и във финалния отчет по проекта:
1. Да са извършени по време на изпълнението на проекта в рамките на договорения срок – след датата на сключване на договора и преди изтичане срока на действието му;
2. Да са обвързани с предмета на сключения договор и да съответстват на одобрения бюджет за изпълнението на проекта;
3. Да са придружени със заверени копия на разходооправдателни документи (и/или други счетоводни документи) съгласно националното законодателство, както и с друга документация, доказваща получаване на стоки и/или услуги;
4. Да отговаря на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство и закона за счетоводството;
5. Разходите се считат за възникнали, когато стойността им е фактурирана и предметът е доставен (в случай на стоки) или изпълнен (в случай на услуги);
6. Разходите са отчетени в срок до 1 месец от приключването на срока на изпълнение, но не по-късно от 10 декември на текущата година;
7. Разходите за стопански дейности да са извършени при пазарни условия – от външни за бенефициента лица, на пазарни цени;
(4) При неизпълнени дейности извършените разходи се считат за недопустими и се възстановяват.
Чл.47. Организациите могат да кандидатстват в една сесия с един проект по едно от двете направления на програмата съгл. чл.3, ал.1 от Правилника.
Чл.48. Проектните предложения следва да предвиждат мерки за публичност на проекта (пресконференции, публикации и др.), а при реализация – да се отбелязва задължително във всички случаи и по подходящ начин, че проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.
Раздел II
ДОКУМЕНТИ, РЕД И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл.49. Пакетът от документи по програмата се публикува и може да бъде изтеглен от интернет–страницата на Община Русе и включва както следва:
1. Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата;
2. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
3. Формуляр за бюджет (Приложение 2);
4. Декларация за попълване от кандидата по образец ( Приложение 3);
5. Карта с критерии за оценка на проектните предложения (Приложение 4);
6. Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5).
Чл.50. Кандидатстващите за финансиране организации представят документи както следва:
(1) За проекти в направление „Международни фестивали”:
1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
3. Приложени оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от хонорари по реализацията на проекта;
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Автобиография на ръководителя на проекта;
6. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
7. Приложения: по 1 пакет рекламни материали от последните 3 (три) издания на фестивала (афиш, диплян, каталог и др. по преценка на кандидата).
8. Декларация от представляващия кандидата, извършващ стопанска дейност за съгласие за водене на отделни счетоводни записвания за средствата получени по;
9. Декларация за прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай че кандидатът се явява публичноправна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП или че ще разходва финансирането по прозрачни и конкурентни правила, ако не попада в обхвата на ЗОП;
10. Удостоверение за банкова сметка.
(2) За проекти в направление „Малки творчески проекти“:
1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
3. Приложени оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи по реализацията на проекта, различни от хонорари;
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Автобиография на ръководителя на проекта;
6. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
7. Проектните предложения за издателска дейност се придружават от минимум 2 (две) рецензии на професионалисти/независими експерти в съответната област.
8. декларация от представляващия кандидата, извършващ стопанска дейност за съгласие за водене на отделни счетоводни записвания за средствата получени по програмата;
9. декларация за прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай че кандидатът се явява публичноправна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП или че ще разходва финансирането по прозрачни и конкурентни правила, ако не попада в обхвата на ЗОП /например чрез публикуване на обява на сайт, в печатно или в електронно издание/;
10. Удостоверение за банкова сметка.
Чл.51. Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на Община Русе, комплектовани в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител, в запечатан плик с четливо изписано името на кандидата и наименованието на проектното предложение.
Раздел ІII
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл.52. Проектите се разглеждат на два етапа както следва:
1. Проверка за административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложение;
2. Оценяване и класиране на проектните предложения по същество.
Чл.53.(1) Установяването на административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение се извършва от работна комисия, назначена от кмета на Община Русе, в състав: двама представители на Дирекция „Култура и образование”, един юрист, един счетоводител и един член на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС – Русе.
(2) На кандидатите или участниците по отношение на които е установено административно несъответствие изразяващо се в липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, се предоставя възможност да представят в деловодството на Община Русе нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация в срок от 3 работни дни, за което те се уведомяват писмено. Неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция.
(3) Ако информацията по ал. 2 не бъде предоставена в определения срок, проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
(4) След изтичане на срока за отстраняване на административните несъответствия, Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение и го предоставя на комисията по ал. 5.
(5) Допускането, оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, в състав: трима служители на Общинска администрация, съставът на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС, един външен експерт, предложен от ресорния заместник-кмет, и един резервен член.
Чл.54. Комисията по чл. 53, ал. 5 заседава не по-късно от 7 (седем) дни след изтичане на последния срок за отстраняване на несъответствия по чл. 53, ал.1 при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите
Чл.55.(1) Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато има частен интерес от разглежданото проектно предложение. Членовете на комисията, които са си направили самоотвод нямат право да участват в обсъждането и класирането. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на комисията като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.
(2) Комисията оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в Картата за оценка на проектните предложения, както следва:
1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;
2. Финансов, технически и административен капацитет на кандидатстващата организация;
3. Съответствие на проектното предложение със съдържанието на Програма „Култура“;
4. Оригиналност и иновативност;
5. Творческа и социална ефективност;
6. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
7. Оценка на бюджета: Законосъобразност, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите; Всеки разход, посочен в бюджета е обоснован чрез представяне на документи за пазарните нива, например чрез копия от оферти на доставчици (3 бр.), връзка към електронен каталог, копие от продуктов каталог и др.
8. Устойчивост на резултатите.
Чл.56. Комисията изготвя протокол с резултатите от оценяването на проектните предложения на база критериите, описани в чл. 55;
Чл.57. При установено несъответствие на проектното предложение с разписаните по Раздел I от Картата за оценка на проектните предложения критерии (Проверка за административно съответствие и допустимост) проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
Чл.58. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред до изчерпване на отпуснатите по съответното направление средства.
Чл.59. В срок до 5 (пет) дни от заседанието на комисията, същата представя на Кмета на Община Русе протокола с класирането на проектните предложения, съдържащ и предложение за финансиране на класираните от комисията проекти в рамките на определените по бюджет средства.
Чл.60. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на интернет-страницата на Общината.
Чл.61. В срок до 10 (десет) дни от обявяване на резултатите на интернет-страницата на Община Русе всеки кандидат може да получи копие от Картата за оценка на своето проектно предложение.
Чл.62. Кметът на Община Русе издава заповед за сключване на договори с организациите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, в десетдневен срок от утвърждаване на протокола.
Чл.63. В хода на реализация на финансирания проект се допуска до 10% превишаване на определен вид разход за сметка на друг разход само, ако същото е мотивирано и обосновано в отчета на проекта. Всички разходи, направени над предварително обявените в размер над допустимите 10% са за сметка на кандидата и същите се възстановяват на Община Русе.
Чл.64. Всички продукти, закупени или произведени от получилата финансиране организация, остават негова собственост, освен ако в договора не е уговорено друго.

Раздел IV
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Чл.65. Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Община Русе, като одобреното проектно предложение и неговият бюджет са неразделна част от договора.
Чл.66. Организацията изпълнител е длъжна да спази следните условия:
1. Да осъществи цялостното изпълнение на проекта, съгласно одобрения проект и бюджет;
2. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на комисията по чл. 67;
3. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
4. да води отделни счетоводни записвания по дейностите, финансирани по проекта.
5. Финансираната организация се задължава да предостави отчет и копие на всички документи, доказващи разходването както на собственото, така и на предоставеното финансиране, включително документи за провеждане на процедури по ЗОП или друг конкурентен подбор (cъбиране на оферти), фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на участници в мероприятия, снимки от проведени фестивали и други културни прояви и доказателство за броя на участниците и др. документи за доказване реалното извършване на разходите по искане на община Русе.
6. Финансираната организация се задължава да използва финансирането на дейности при спазване на ЗОП или условията за доказване на пазарна цена, чрез три ценови оферти.
7. Финансираната организация не може сама да извършва дейностите, които са стопански по естеството си и се финансират със средства от проекта, освен ако не докаже, че е дала възможност и други субекти да подадат оферти, но няма изразен интерес и условията, при които финансираната организация извършва дадена дейност са пазарни и конкурентни.
8. Финансираната организация се задължава при установено нарушение на някое от горните, да възстанови неправомерно разходваните средства, ведно с лихвите, начислени от датата на подписване на договор за финансиране.
9. Финансираната организация се задължава да реализира проекта съобразно сключения договор и да осъществи финансираните дейности
Чл.67. Текущият мониторинг и контролът по изпълнението и отчитането на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация.
Чл.68. След реализацията на проекта финансираната страна се задължава да отчете в едномесечен срок след приключването на проекта, но не по-късно от 10 декември на текущата година, финансирания от Общината проект, като попълни надлежно Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5), съдържащ необходимите съдържателни, технически и финансови данни за реализацията на проекта и придружен със заверени копия от оригиналните разплащателни документи в 2 (два) екземпляра и 1 копие на електронен носител.
Чл.69. Комисията по чл. 67 изготвя протокол от заседанието си, който се утвърждава от кмета на Община Русе.
Чл.70. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл. 66 и чл. 68 от настоящия Правилник, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, преведените от Общината средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

ГЛАВА IV
ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
Раздел I
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.71.(1) По реда на тази глава се финансират предложения в различни области на културата и изкуството с широк социален и публичен ефект, отговарящи на общите изисквания по Глава I, които:
1. не попадат в хипотезите, уредени в Глава ІІ и Глава ІІІ
2. са на стойност по чл. 3, ал. 2;
3. включват и стопански дейности, при които приходите могат да надвишат разходите за изпълнение на дейностите, които организационно и счетоводно не могат да се отделят от нестопанските дейности, извършвани от самия бенефициент.
(2) Заявления за финансиране се приемат в деловодството на община Русе целогодишно.
(3) Финансирането на предложенията, за които се установява, че същото може да представлява държавна помощ, се предоставя в условията на минимална помощ, при спазване на условията и реда на чл. 32 от Закона за държавните помощи и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, ОВ L 352 от 24.12.2013 г.
(4) Критериите и условията за предоставяне на финансиране в режим на минимална помощ са посочени в Приложение №6.
Чл.72.(1) По реда на тази глава имат право да кандидатстват организациите по чл. 6 от настоящия правилник.
(2) Всяка кандидатстваща организация се задължава да осигури за проектното си предложение не по-малко от 30% собствено финансиране (собствени финансови средства).
Чл.73. Кандидатстването за финансиране се извършва чрез депозиране в деловодството на община Русе на следните документи:
1. Описание на предложението;
2. Декларация за минимални помощи по образеца, утвърден от Министъра на финансите, публикуван на сайта: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/7, от съдържанието на която да е видно, че кандидатът, включително лицата, с които образува едно и също предприятие не са получили минимална помощ над допустимия размер от 200 000 евро за последните три бюджетни години;
3. Бюджет на планираните дейности.

Раздел II
РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
Чл.74. Постъпилите предложения се разглеждат на два етапа, както следва:
1. Проверка дали проекта отговаря на условията по Глава I.
2. Оценяване на проектното предложение по същество.
Чл.75.(1) Средства се отпускат при условията на минимална помощ, до размера определен Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, като се вземат предвид следните критерии:
1. Дали предложението има творческата концепция и тематично съответствие с финансираните от Община Русе културни събития и програми;
2. Обхват и дългосрочност на социалния и публичен ефект;
3. Оценка на бюджета: целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
(2) Допускането и предоставянето на финансиране на проект по ал.1 се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, в състав: трима служители на Общинска администрация, един външен експерт, предложен от ресорния заместник-кмет и член на Постоянната комисия по култура и религиозни дейности при ОбС, предложен от Председателя на комисията. В комисията участва и служител от назначената от Кмета комисия за разглеждане на въпросите, свързани с приложението на режима за държавните помощи.
(3) Комисията заседава не по-късно от 7 (седем) дни от постъпване на предложението при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите
(4) Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато има частен интерес от разглежданото проектно предложение. Членовете на комисията, които са си направили самоотвод нямат право да участват в обсъждането и класирането. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на комисията като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.
(5) При разглеждане на предложенията комисията по ал.2 има право да прави редукция на бюджета, като намалява сумите по дейности, за които счита че са завишени или биха могли да се реализират с по-малко средства, с оглед разумното и ефективно разходване на публични средства.
(6) В случаите, когато комисията одобри за финансиране предложение, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, водеща до смяна на структурата на бюджета, кандидатът е длъжен в двуседмичен срок от получаване на уведомлението за промяна, писмено да потвърди че ще реализира проекта съобразно новите финансови условия и да представи актуализиран бюджет на разходите. При неспазване на този срок, предложението не се финансира.
(7) Бюджетът на проекта може да бъде редуциран и в случай, че от подадената декларация за минимална помощ по чл. 75, ал. 2 или при проверка в Регистъра на минималните помощи, се установи, че кандидатът е получил минимална помощ в определен размер, която кумулирана с финансирането на проекта може да надхвърли прага от 200 000 евро Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, за последните три бюджетни години.
Чл.76. Работата на комисията се отразява в протокол с предложение за финансиране или отказ от финансиране, като се представя на кмета на Община Русе в срок до 5 (дни) след заседанието.
Раздел III
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И МОНИТОРИНГ (минимална помощ)
Чл.77.(1) Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Община Русе, като одобреното проектно предложение и неговият бюджет са неразделна част от договора.
(2) Договор за финансиране в условията на минимална помощ задължително съдържа:
1. определяне на общината като администратор на помощ;
2. информация за вида, размера, основанието за предоставяне и съвместимостта на помощта чрез посочване на акта на Европейския съюз – Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013, неговото наименование и публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
3. произтичащите от получаването на помощта задължения за получателя на помощта;
4. условия и ред за установяване и възстановяване на неправомерно получена минимална помощ.
(3) В тридневен срок от сключване на договора, експерт от общинска администрация регистрира предоставянето на минимална помощ в Регистъра на минималните помощи към Министерство на финансите и регистъра на Община Русе за предоставени минимални помощи от общината
Чл.78. Организацията изпълнител е длъжна да спази следните условия:
1. Да осъществи цялостното изпълнение на проекта, съгласно одобрения проект и бюджет;
2. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на комисията по чл. 78;
3. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
4. Финансираната организация се задължава да предостави отчет и копия от всички документи, доказващи разходването както на собственото, така и на предоставеното финансиране включително фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на участници в мероприятия, снимки от проведени фестивали и други културни прояви и доказателство за броя на участниците и др. документи за доказване реалното извършване на разходите по искане на община Русе в 30-дневен срок от приключване на дейностите, но не по-късно от 10 декември на текущата година.
Чл.79. Текущият мониторинг и контролът по изпълнението на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация.
Чл.80.(1) В случай, че се установи неправомерно получена или неправомерно изразходвана минимална държавна помощ, същата се възстановява по реда на Закона за държавните помощи, заедно с лихва за неправомерност, изчислена с натрупване от датата на която помощта е предоставена до датата на възстановяване.
(2) Организация, която не е изпълнила решение за възстановяване на неправомерно получена или неправомерно разходвана държавна помощ не може да кандидатства за финансиране по този раздел.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този Правилник:
1. „Конфликт на интереси” е налице, когато лицето има частен интерес, който оказва и/или би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по смисъла на настоящия Правилник. Частният интерес включва всяко предимство за лицето, членовете на неговото семейство, както и за лица и организации, с които лицето поддържа бизнес отношения, участва в органите им за управление или ги представлява.
2. „Стопанска дейност“ е икономическа дейност по смисъла на т. 13 от §.1 на ДР на Закона за държавните помощи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За всички възникнали, но нерешени в настоящия правилник въпроси, комисиите вземат решения с обикновено мнозинство.
§ 2. С настоящия документ се отменя Правилникът на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата.
§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата с Решение № 1099 по Протокол № 44/21.03.2019 г. на ОбС – Русе.
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на публикуването му на страницата на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №6 към чл. 40, ал.3, чл. 46, ал. 2, чл. 71, ал. 4,

Изисквания за предоставяне на финансиране в условия на минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,

1. Приложение на режим на минимална помощ
Съгласно разпоредбите на Правилника, в условията на режим на минимална помощ се финансират проектни предложения, при които самите финансирани дейности, могат да представляват стопанска дейност, поради факта, че предвиждат реализиране на приходи от такси/билети, събирани от посетители или ползватели, или чрез предоставяне на други услуги срещу заплащане.
Проверките за съответствие на Проектът, предложен за финансиране с критериите и изискванията, посочени по-долу, се извършват едновременно за цялостната проверка на проекта от комисиите, назначени със заповед на кмета на общината.
2. Критерии за недопустимост съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
Основно изискване към потенциалните канидидати е, че същите не могат да получат БФП, в случай че попадат в забранителното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и конкретно тяхната основна дейност или помощта, за която кандидатстват за финансиране се отнася до (може да се свърже с):
а) помощи, предоставяни в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета ;
б) помощи, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти;
в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти:
г) помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
д) помощи, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.
3. Специфични изисквания
За кандидати, които са предприятия за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилагат изискванията на „едно и също предприятие“.
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени по-горе в букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
С оглед установяване на наличието на тези обстоятелства, общината извършва проверка дали същите са декларирани от съответния кандидат в декларацията за минимална помощ.
В случай, че даден кандидат се явява „едно и също предприятие“ по отношение на други предприятия и същите покриват някое от условията, описани по-горе, то следва да се има предвид, че всички предприятия, образуващи „едно и също предприятие“, се считат за един получател на минималната помощ. В този случай, следва да се има предвид, че описаните допустими максимални размери на финансирането и установените прагове в Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилагат към този един получател, в който се включват всички, образуващи „едно и също предприятие“.
4. Допълнителни условия към кандидатите
Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилага само за помощите, при които брутният еквивалент на финансирането може да бъде изчислен точно и предварително, без да е необходима каквато и да било оценка на риска („прозрачна помощ“).
Помощта по настоящата схема се изразява като парични безвъзмездни средства (БФП), поради което се счита за прозрачна помощ. В размерът на помощта се изразява в брутно изражение, преди облагане с данъци или други такси. Предвид факта, че по схемата е въведена точна дата за получаване на помощта не се извършва сконтиране, тъй като не е налице изплащане на траншове.
В случай на сливания или придобивания на кандидади, извършени през периода на изпълнението на проекта, към датата на предоставянето на помощта, всички помощи de minimis, предоставяни на някое от сливащите се предприятия по схемата, се вземат под внимание за да се определи дали помощта отпусната по схемата на новото предприятие или на придобиващото предприятие, няма да доведе до превишаване на съответния таван.
Ако в периода на изпълнение на проекта, към датата на предоставянето на помощта, дадено предприятие се разделя на две или повече отделни предприятия, помощта de minimis по схемата, се начислява на това предприятие, което поема дейността. Сливанията, придобиванията и разделянията също са предмет на деклариране от кандидата в декларацията за минимална помощ, доколкото са приложими към правно-организационната форма на юридическите лица с нестопанска цел. Същите са необходими с оглед правилното установяване на размера на получените минимални помощи от даден кандидат.
5. Допустим максимален размер на БФП
Допустимият максимален размер на БФП следва да е такъв, който не води до надвишаване на праговете, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно: левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 (три) последователни фискални години .
Само след като общината се е уверила, че с отпускането на съответната минимална помощ по настоящата схема няма да бъдат превишени праговете, установени по-горе, тогава общината може да я предостави на съответния кандидат. За целта при изчисляване на праговете се отчита размера на всички получени минимални помощи от кандидата -„едно и също предприятие“, без значение на формата и източника въз основа на декларацията по образец и проверка в Регистъра за държавна и минимална помощ.
Данните за получени минимални и/или държавни помощи следва да бъдат надлежно посочени от кандидатите в декларацията за минимални и държавни помощи, попълнена по образец.
Декларацията се представя подписана от представляващия кандидата и се прилага към проекта. Същата се прилага и към договора, който се сключва между общината и бенефициента.
Минималната помощ се счита за получена от момента на сключване на договора за целево финансиране или от датата на издаване на друг приложим документ, който дава на бенефициента юридическото право да я получи.
В случаите, когато за кандидата се установи, че:
1. получил минимална помощ в размер, която не позволява да получи БФП по схемата и се нахвърлят установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове, то финансирането не се предоставя
2. е получил минимална помощ в размер, която позволява кандидатът да получи и БФП по схемата до установените прагове. В този случай, като финансиране по схемата, може да се предостави БФП в такъв размер, който сумиран с всички други минимални помощи, получени от кандидата през двете предходни фискални години и текущата е до стойностите на установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. За остатъкът до пълния размер на финансирането, надвишаващ установените в регламента прагове, кандидатът трябва да осигури собствени средства или проектът не се одобрява.
6. Натрупване на помощта „de minimis“
Помощта de minimis, предоставена съгласно настоящaта Програма, може да се натрупва с:
– помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент;
– помощ de minimis, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Помощта de minimis не се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи.
7. Допустими разходи за финансиране
БФП, под формата на минимална помощ се предоставя за покриване на допустими разходи, определени в Програмата.
8. Уведомяване и контрол
Общината в качеството си на администратор на минимална помощ и всеки бенефициент /организация – изпълнител/, следва да спазват установените в Закона за държавните помощи (ЗДП) изисквания, отнасящи се до минималните помощи.
При предоставянето на минималната помощ общината следва да провери данните в предоставените от кандидата декларации за минимални и държавни помощи. За двойна проверка на декларираната информация, общината може да използва публичния модул за справки към информационна система „Регистър на минималните помощи“, достъпен на интернет страницата: www.minimis.minfin.bg
Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗДП, при всяко предоставяне на минимална помощ общината следва в 3-дневен срок да уведоми Министерство на финансите. Освен това, общината следва да въведе в 3-дневен срок данните за съответния получател и размера на получената от него минимална помощ в информационна система „Регистър на минималните помощи“. Достъпът до системата се осъществява съгласно утвърдена от министъра на финансите процедура за достъп, налична в секция „Указания“ в самата система. Общината осигуява достъп на нейни служители, ангажирани с изпълнението на Програмата и задълженията във връзка с режима на минималните помощи до информационната система.
Общината води и поддържа собствен Регистър на минималните помощи, като отговаря за достоверността на данните в него и при поискване – да осигурява достъп на представител на министъра на финансите до този Регистър.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, общината съхранява документацията относно индивидуалните помощи de minimis за период от 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне. Документацията относно схемите за помощ de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.
Служителите на общината, които отговарят за изпълнението на Програмата извършат периодични проверки на изпъленнието на договорите за финансиране, включително за спазване на задълженията на получателите на минимална помощ.
В случай, че се установи, че даден бенефициент е получил неправомерна помощ – например подал е неверни данни или е престанал да отговаря на някои от критериите и условията, общината може да пристъпи към установяване и възстановяване на неправомерно получена минимална помощ по реда на ч. 37 от Закона за държавните помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)