Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1099

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1099
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.1 от ЗЕ, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС,  и чл.38, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

        1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на подстанция  с  площ  3 960 кв.м  върху УПИ ХVІ – 110 пп – за техническа инфраструктура,    с площ 8 000,00 кв.м, кв. 888, ІІ-ри “Б” етап по плана на гр. Русе, предмет на                            АОС № 4674/17.07.2006 г., на стойност 27,840 лева, на “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД.
        2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, в съответствие с т.1 на настоящото решение.