Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1099

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:
§ 1 В чл.2, ал. 1, т. 8 „туристическа такса”се отменя.
§ 2 В чл. 10а, ал. 1 думите „на кмета” се отменят
§ 3 В чл. 10а, ал. 4, т. 2 текста в началото, преди „Общински съвет”, се допълва с „Кмета на Община Русе след решение на”.
§ 4 В чл. 14, ал. 1, т. 3 след „обезвреждане” се поставя запетая и текста се изменя и допълва с „рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците”.
§ 5 В чл. 15, ал. 3 думите „отчетна стойност” се заменят с „по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ”
§ 6 В чл. 16а, ал. 3 думите под скоба „отчетна стойност на придобиване” се заменят с „по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ”.
§ 7 В чл.16, ал.6 думите „такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо” да се заменят с „такса битови отпадъци”.
§ 8 Чл. 17 се изменя така:
ал. 1 „Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.“;
ал. 2 „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
§ 9 Раздел IV „Туристическа такса”, ведно с чл. 34, се отменят.
§ 10 Чл. 60 се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)