Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 11 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ, чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация в „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти.
2. Възлага на управителя на лечебното заведение да предприеме необходимите действия по провеждане на акредитационната процедура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)