Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 11 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС; чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, протокол № 43 от 10.10.2019 г. на Комисия по общинска собственост и Докладни записки с вх. № 31-31-14/25.06.2019 г. и вх. № 31-31-14#2/06.08.2019 г., Общински съвет-Русе реши:

  1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. на Община Русе с предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.9.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 165 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ № 22-А, предмет на АЧОС № 7195/04.03.2014 г., вписан в СВп-Русе под № 54, том 8, вх. рег. № 3040/14.03.2014 г., за срок от 5 (пет) години.
  2. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.9.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 165 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ № 22-А, предмет на АЧОС № 7195/04.03.2014 г., вписан в СВп-Русе под № 54, том 8, вх. рег. № 3040/14.03.2014 г., на ДГ „Синчец“, БУЛСТАТ 000520816, с адрес: гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ № 10, за срок от 5 (пет) години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)