Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 110 от 22.03.2012 г .

РЕШЕНИЕ № 110
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 и ал.2, т.4 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет реши:
1.Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост върху следните жилищни имоти:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 63427.2.2418 с площ от 220 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в него едноетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.2418.1 със застроена площ от 56 кв. м., с адрес на имота град Русе, бул. «Родина» №15, предмет на АЧДС №4820 от 15.03.2011 г.
1.2 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1911.3.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ апартамент №3 на етаж 1 във вход 1 от ЖБ «Съгласие», със застроена площ от 25,70 кв.м., състоящ се от стая, киллер, баня, тоалетна и входно антре; изба под скосеното пространство на стълбищната клетка в сутерена; таван с площ от 13,89 кв. м., заедно с 3,22% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес град Русе, ул. «Муткурова» №44, предмет на АЧДС №4828 от 15.03.2011 г.
1.3 1/2 идеална част от: Поземлен имот с идентификатор 63427.5.549 с площ от 363 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него: Сграда с идентификатор 63427.5.549.1 със застроена площ от 53 кв. м., представляваща масивна двуетажна жилищна сграда; Сграда с идентификатор 63427.5.549.2, представляваща гараж със застроена площ от 29 кв. м. и сграда с идентификатор 63427.5.549.3, представляваща склад със застроена площ от 10 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Петрохан» №17, предмет на АЧДС №4827 от 15.03.2011 г.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 63427.2.247 с площ от 343 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в него
едноетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.247.1 със застроена площ от 46 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Видин» №19-А, предмет на АЧДС №4822 от 15.03.2011 г.
1.5 Поземлен имот с идентификатор 63427.2.3066 с площ от 860 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в него
жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3066.1 със застроена площ от 149 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Сент Уан» №26, предмет на АЧДС №4830 от 15.03.2011 г.
1.6 90/398 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.196 целия с площ от 398 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него полумасивна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.196.2 със застроена площ от 59 кв. м. и паянтов шопрон с идентификатор 63427.2.196.3 със застроена площ от 10 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Цар Самуил» №4, предмет на АЧДС №4826 от 15.03.2011 г.
1.7 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.409.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ апартамент №10 на етаж 1 във вход 3 от ЖБ «Мала планина», със застроена площ от 39,86 кв. м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения; изба №24 с площ от 3,69 кв. м.; заедно с 0,820% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес град Русе, ЖК «Родина-2», ул. «Лозен планина» №2, предмет на АЧДС №4817 от 15.03.2011 г.
1.8 Поземлен имот с идентификатор 63427.4.1790 с площ от 263 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в него
едноетажна жилищна сграда, състояща се от масивна и паянтова част с идентификатор 63427.4.1790.1 със застроена площ от 63 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Йосиф Хербс» №41, предмет на АЧДС №4819 от 15.03.2011 г.
1.9 Поземлен имот с идентификатор 63427.4.1830 с площ от 351 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него паянтова двуетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.4.1830.1 със застроена площ от 79 кв. м. и паянтова едноетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.4.1830.2 със застроена площ от 30 кв. м , с административен адрес град Русе, ул. «Йосиф Цанков» №80, предмет на АЧДС №4829 от 15.03.2011 г.
1.10 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.463.1.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ апартамент №32 на етаж 5 във вход 7 от ЖБ «Чайковски», със застроена площ от 80,83 кв. м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения; изба №39 с площ от 3,18 кв. м.; заедно с 0,829% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес град Русе, ЖК «Изток», бул. «Липник» №76, предмет на АЧДС №4818 от 15.03.2011 г.
1.11 55,67% идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.186, целия с площ от 819 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с 95,67% идеални части от построената в него масивна едноетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.186.1 със застроена площ от 160 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Цар Шишман» №10, предмет на АЧДС №4309 от 16.04.2008 г.
1.12 Поземлен имот с идентификатор 63427.2.3312 с площ от 288 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него: масивна двуетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3312.1 със застроена площ от 53 кв. м.; масивна едноетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3312.2 със застроена площ от 42 кв. м; полумасивна стопанска сграда с идентификатор 63427.2.3312.3 със застроена площ от 25 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Братя Миладинови» №18, предмет на АЧДС №4825 от 15.03.2011 г.
1.13 Поземлен имот с идентификатор 63427.4.2060 с площ от 157 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор 63427.4.2060.1 със застроена площ от 27 кв. м. и паянтова стопанска сграда с идентификатор 63427.4.2060.2 със застроена площ от 7 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Мими Балканска» №5, предмет на АЧДС №4821 от 15.03.2011 г.
1.14. 67,21% идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.394, целия с площ от 410 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построените в него: масивна едноетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.394.1 със застроена площ от 221 кв. м.; втори етаж /жилищен/ от масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.394.2 със застроена площ от 71 кв. м.; паянтово складово помещение с идентификатор 63427.2.394.3 със застроена площ от 4 кв. м , с административен адрес град Русе, ул. «Борисова» №82, предмет на АЧДС №4824 от 15.03.2011 г.
1.15 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.426.4.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ апартамент «Г» на етаж 2 със застроена площ от 73,45 кв.м., състоящ се от спалня, хол, трапезария, готварна, баня, тоалетна, две антрета, дрешник и два балкона; изба №3 с площ от 12,56 кв. м.; таван №3 с площ от 13,89 кв. м., заедно с 7,081% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с административен адрес град Русе, ул. «Константин Димчев» №6, предмет на АЧДС №4246 от 13.12.2007 г.
1.16 1/6 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.2912, целия с площ от 376 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе и ¼ идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2912.1.4, представляващ апартамент на етаж 2 със застроена площ от 64,75 кв.м.; избено помещение с площ от 22 кв.м.; таванско помещение с площ от 4,50 кв. м., заедно с 3/7 идеални части от общите части на сградата, с административен адрес град Русе, ул. «Арда» №11, предмет на АЧДС №4247 от 13.12.2007 г.
1.17 Поземлен имот с идентификатор 63427.2.3131 с площ от 165 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в него
едноетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3131.1 със застроена площ от 74 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Екзарх Йосиф» №9, предмет на АЧДС №4261 от 15.12.2007 г.
1.18 30/40 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 63427.2.3745 целия с площ от 334 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от три апартамента: апартамент №1, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3745.1.1 със застроена площ от 65 кв. м., изба №2 с площ от 3,90 кв.м., таван №1 с площ от 7, 50 кв. м.; апартамент №2, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3745.1.2 със застроена площ от 40 кв. м., изба №4 с площ от 11,80 кв. м., таван №3 с площ от 43 кв. м.; апартамент №3, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3745.1.3 със застроена площ от 65 кв. м., таван №2 с площ от 13,80 кв. м. и част от втория етаж – апартамент №4, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3745.1.4 със застроена площ от 65 кв. м., изба №3 с площ от 10,80 кв.м., таван №7 с площ от 17,40 кв. м., с административен адрес град Русе, ул. «Боримечка» №29, предмет на АЧДС №4294 от 27.12.2007 г.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на държавните жилищните имоти, описании в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)