Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 110 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Борислав Пламенов Рачев като член на Постоянната комисия по младежта и спорта, като на негово място избира Айдоан Апти Джелил.
  2. Освобождава Борислав Пламенов Рачев като член на Постоянната комисия по образование, наука и иновации, като на негово място избира Айдоан Апти Джелил.
  3. Освобождава Борислав Пламенов Рачев като член на Постоянната комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, като на негово място избира Айдоан Апти Джелил.
  4. На мястото на Борислав Пламенов Рачев определя Айдоан Апти Джелил за член наКомисията за картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе.
  5. Прекратява дадените пълномощия на Борислав Пламенов Рачев да представлява Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Българска стокова борса” АД и на негово място избира Айдоан Апти Джелил за представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Българска стокова борса” АД.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)