Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1100 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и № 13/04.06.2014г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на техническата инфраструктура – Кабел 20кV от ПИ 218019 до трансформаторен до поземлен имот 218014 в местност „Плужна”, землище на с. Николово, община Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)