Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1100 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и т.3.6 от Решение № 1060, прието с Протокол № 42/05.02.2019 год., Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие община Русе да спонсорира със сумата от 270 000 лв. СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ – 2010 – РУСЕ“ с ЕИК 176010133 за осъществяване на спортната дейност на клуба срещу задължение за популяризиране на община Русе при всички предстоящи срещи.
2. Средствата по т. 1 да се осигурят чрез намаляване на средствата по Програма Спорт, утвърдена с т. 3.6. от Решение № 1060, прието с Протокол № 42/05.02.2019 год. на ОбС – Русе, от 900 000 лв. на 630 000 лв. и да се прехвърлят в дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура, параграф 1020 Външни услуги.
3. Възлага на кмета на община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортния клуб за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителя ползи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)