Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1100

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1100
Прието с Протокол № 51/29.09.2006 г.

На основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с и чл. 11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение № 1030/23.06.2006 г. на ОбС – Русе, като утвърждава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2006/2007г. на територията на Община Русе, както следва:

Непълни паралелки в общинските училища за учебната 2006/2007 г.

 

 

Училище

 

 

Клас

 

 

Норма

 

 

Реален брой

ученици

Разрешен

минимален

брой ученици

1.ОУ”Хр.Смирненски” – кв.Долапите, Русе

V

18

18

14

14

14

14

2. ОУ”Хр.Ботев” – с.Червена вода

VІ

VІІ

18

18

14

14

14

14

3.ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Семерджиево

VІІ

18

14

14

ОБЩО:

4 паралелки

 

56 ученика