Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1100

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.5, т.4 от ЗОС и чл.76, ал.3 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества със следните изменения:
1. Отменя досегашната ал.3 от чл.29: “Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока по същия ред и от същия орган по ал.2 , при условията на ал.1 , т.2 и т.3.”
2. Отменя досегашната т.3 от ал.1 на чл.30: “са лишени с присъда или административно наказание от правото да вземат материално отчетническа длъжност”.
3. Досегашната т. 4 от ал.1 на чл. 30 – става т.3 от ал. 1 на чл.30: “срокът за приключване на работа”.
4. Досегашната т. 5 от ал.1 на чл. 30 – става т.4 от ал. 1 на чл.30: “други условия”.