Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1101 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. № 94М-3443-1#3/25.06.2014г. от Мариян Илиев Маринов, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)