Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1101

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема изменение на решение № 939, прието с Протокол №47/15.07.2010г., като точка 1 е със следния текст:
„Задължава кмета на Община Русе да обяви конкурс за устройствена концепция на крайбрежната зона в района от Речна гара до Музея на транспорта по протежение на р.Дунав. Ако Община Русе не получи финансиране по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе”, кметът на общината в едномесечен срок да внесе корекция на бюджета за финансово обезпечаване на конкурса. Същият да се обяви в едномесечен срок след осигуряване на необходимите бюджетни средства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)